កំប្លែងអង់គ្លេស់

1.40 years together

វាក្យសព្ទ័

-Dining room (n):បន្ទប់ទទួលទានអាហារ
-Wipe (v):ជូត,សំអាត
-Whisper (v):ខ្សឹប
-Sensitive (adj):ដែលយល់ពីអារម្មណ៍អ្នកដ៍ទៃ
-Shave (v):រុញ
-Jail (n): គុក
-Tear (n):ទឹកភ្នែក

**40 years together**

A woman awakes during the night to find that her husband was not in their bed. She puts on her
robe and goes downstairs to look for him. She find him sitting at the dining room table with a cup of coffee in front of him.He appears deep in thought, just staring at the wall. She watches as he wipes
a tear from his eye and take a sip of coffee.“What’s the matter, dear?” shewhispers as she steps in to the room. “Why are you down here at this time of night?” The husband looks up, “Do you remember 40 years ago when we were dating, and you were only 18?” he as solemnly. thje wife is touched to tears thinking that her husband is so caring and sensitive.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s